Bij het maken van een afspraak voor een Boudoirshoot bij LOUBOUDOIR ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

1. Een paar algemene zaken

 • De foto’s op www.louboudoir.nl mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Malou Thomassen. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te downloaden, kopiëren of te gebruiken.

 • Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact opnemen met LOUBOUDOIR. Hiervoor gelden andere tarieven.

 • LOUBOUDOIR kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.

 • Bij reserveren van een fotoshoot betaal je de opnamekosten van de betreffende fotoshoot. Dit is exclusief digitale bestanden of fotoproducten. Digitale bestanden, albums of producten kan je tijdens de bestelsessie na de fotoshoot bestellen en afrekenen. Bij bepaalde fotoshoots, zoals thema-sessies of portfolioshoots zit er wel iets inbegrepen. Dit wordt op voorhand altijd duidelijk gemaakt door LOUBOUDOIR.

 • LOUBOUDOIR stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, noodsituaties, etc.

 • LOUBOUDOIR doet altijd haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken.

 • LOUBOUDOIR heeft enorm best gedaan om alles wat op de website staat en in de brochures correct en volledig weer te geven. Maar iedereen kan een foutje maken; er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst of in de brochures staat.

 • LOUBOUDOIR behoudt het recht om de tarieven van zowel de opnamekosten, pakketten en producten tussentijds te wijzigen. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Tijdens een bestelsessie gelden altijd de op dat moment actuele tarieven zoals gepubliceerd op de website. Er is geen afnameverplichting tijdens een bestelsessie.

 • LOUBOUDOIR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.

 • LOUBOUDOIR behoudt zich het recht voor om de informatie op de website en in de brochures ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Bij verschillen in tarieven brochures / website, dan is de website altijd actueel en zijn die tarieven geldend aangezien de informatie en tarieven in de brochures in de loop der tijd kunnen wijzigen.

 • Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. LOUBOUDOIR zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.

 • Bij gebruikmaking van de diensten van LOUBOUDOIR in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 • Achteraf kan er geen beroep op LOUBOUDOIR worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/usb/pc, etc.

 • Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan is het noodzakelijk dat direct tegen mij zeggen. Dat geeft LOUBOUDOIR de kans om wijzigingen aan te brengen nog tijdens de shoot. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.

 • LOUBOUDOIR zal de digitale bestanden voortvloeiend uit de fotoreportage na 3 maanden uit haar archief /opslag verwijderen.

 • LOUBOUDOIR of haar leveranciers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan een fysiek product ontstaan na correcte levering hiervan, tenzij er sprake is van een productiefout of gebrekkig product. Klant is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke omgang en / of bevestiging van het product.

 • Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera.

 • Het is niet mogelijk om RAW bestanden en of onbewerkte foto's te ontvangen of bekijken na de reportage. LOUBOUDOIR selecteert de foto's die aan de kwaliteitsnormen voldoen en zal deze bewerken en tonen tijdens de bestelsessie.

 • Vanwege de aard van het product is het niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of retourneren. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het kiezen en goedkeuren van de gewenste bestanden. Na digitale levering is die keuze altijd definitief.

 • Gepersonaliseerde producten kunnen niet geretourneerd worden.

 • De aantallen foto's in de collecties zijn vast. Indien gewenst kan er eenmalig een extra bestand bijgekocht worden voor  € 59,95. Voor meer foto's buiten het aantal in je collectie kan je een hogere collectie kiezen.

 • De fotosleutelhangers zijn handgemaakt en kunnen vanwege het verwerkingsproces altijd kleine glinsteringen of stipjes bevatten. Dit is normaal en valt binnen de kwaliteitsmarges van het product. 

 • LOUBOUDOIR levert de foto's met de standaard bewerking conform het portfolio op deze website. Voor eventuele aanvullende bewerkingsverzoeken die niet binnen de standaard bewerking vallen wordt een aanvullende uurprijs gerekend van € 95,00 per uur inclusief BTW.

 • Zaken die door de klant zelf tijdens / of in de voorbereiding van de shoot verholpen kunnen worden zullen in de standaard bewerking niet weggewerkt worden. Denk aan zichtbaar ondergoed, telefoon in broekzak,ongestreken kleding, horloges, etc. Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf ervoor te zorgen dat eigen kleding en uiterlijk in orde is.

 • Indien er na de gratis bestelsessie opnieuw behoefte is om het albumontwerp, afdrukken of andere keuzes te bespreken kan er opnieuw een bestelsessie ingepland worden. De kosten van een extra bestelsessie zijn € 99,95.

 • Hopelijk onnodig om te vermelden: LOUBOUDOIR is ten allen tijden gerechtigd de dienstverlening te stoppen als er sprake is van respectloos gedrag of agressie.

 

2. Auteursrechten van de foto’s

 • Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij LOUBOUDOIR.

 • Vanwege de toegankelijke aard en wisselende gebruik door mensen van Social Media zal voor het gebruik van de foto's hier per shoot apart toestemming voor gevraagd worden tijdens de bestelsessie.

 • Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door LOUBOUDOIR Oftewel geen filters of eigen bewerkingen over mijn foto’s.

 • Bij aanschaf van bestanden met de digitale bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.

 • Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van LOUBOUDOIR.

 • Vermeld altijd LOUBOUDOIR bij het plaatsen van een foto.

 • LOUBOUDOIR levert de bestanden aan in JPEG formaat. RAW of onbewerkte bestanden worden nooit geleverd en zijn niet te koop.

 

3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen

 • Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

 • De (koop)prijs luidt in euro’s.

 • Betaling geschiedt conform de toegezonden factuur en dient direct na het reserveren volledig voldaan te worden. De reservering is pas definitief als de aanbetaling ontvangen is. Dit betekent dat tot het ontvangen van de betaling de datum ook nog door anderen geboekt kan worden.

 • Contante betaling kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van LOUBOUDOIR.

 • De betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door LOUBOUDOIR aan te wijzen rekening.

 • In overleg is het mogelijk om de nabestelling in termijnen te betalen. Digitale producten worden enkel geleverd nadat het volledige bedrag voldaan is. Bestellingen bij leveranciers worden ook pas geplaatst na volledige betaling van alle termijn.

 • LOUBOUDOIR is na verloop van de genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde.

 • Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

 • Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 40,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.

 • Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

 • Het is niet mogelijk verschillende acties / kortingen / aanbiedingen met elkaar te combineren. 

 

4. Annuleringsvoorwaarden

 • Annuleren kan alleen schriftelijk, via Whatsapp of per e-mail.

 • Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door LOUBOUDOIR. Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • ​Tot een maand voor de reportage wordt 30% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht.

  • Tussen een maand en twee weken voor de reportage wordt 50% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht.

  • Tussen twee weken en 72 uur voor de reportage wordt 75% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht. 

  • 72 uur of korter voor de reportage wordt 100% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht. Er wordt dan ook geen bedrag meer terugbetaald.

 • Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc.

 • Indien er sprake is van een annulering op basis van overmacht is LOUBOUDOIR niet verplicht betaalde gelden te retourneren. Eventuele gereserveerde en betaalde diensten die vanwege overmacht niet door kunnen gaan zullen verzet worden naar een later tijdstip of de klant ontvangt een voucher voor het betaalde bedrag met de geldigheidsduur van 1 jaar. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop LOUBOUDOIR geen invloed kan uitoefenen en waardoor LOUBOUDOIR niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 • Heb je je na een annulering bedacht en wil je toch opnieuw reserveren? Dan worden er € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht om de reservering opnieuw in de administratie te verwerken. Dit geld ook als de shoot geannuleerd en gecrediteerd is vanwege het uitblijven van de betaling. Wil je de shoot daarna alsnog reserveren, betalen en plannen? Dan komen er € 25,00 administratiekosten bij de van toepassing zijnde shootprijs.

 • LOUBOUDOIR is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren. LOUBOUDOIR zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is LOUBOUDOIR niet verplicht vervanging te regelen.

 • Een fotoreportage vind altijd plaats op afspraak van een vast tijdstip. De betaling van de opnamekosten die gedaan wordt bij het reserveren is om de tijd en kosten van de sessie te dekken.

 • Ben je te laat voor je fotoshoot dan heeft dat gevolgen voor de fotoreportage en eventueel de aanbetaling, namelijk:

  • 0 - 60 minuten te laat: De tijd die we later starten zal van de totaaltijd van de shoot af gaan zijnde 1,5 uur inclusief omkleden.​ Hoe later we starten hoe minder shoot tijd er uiteindelijk overblijft.

  • Meer dan een 60 minuten te laat: De shoot wordt geannuleerd zonder teruggaven van de betaalde opnamekosten.​

5. Cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

 • Reportages die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

 • De bon representeert de waarde ten tijde van de aankoop. Als er na aankoop een prijswijziging plaatsvindt vóórdat de bon ingewisseld is dan moet het verschil bij betaald worden om recht te hebben op de service.

 • Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 2 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

 • De leverdatum van de digitale cadeaubon (webpagina) geldt als uitgiftedatum.

 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven reportages.

 • Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem op tijd contact op om een datum te plannen.​

 

6. Ambassadeurs

Om deel te nemen aan het Ambassadeursprogramma zijn de volgende voorwaarden van toepassing. 

A. Je krijgt de rol van Ambassadeur voor een periode van 6 aaneengesloten maanden. In deze periode worden twee korte boudoirshoots ingepland inclusief 5 foto's per shoot, gewaardeerd op € 600,00 per shoot. Tijdens deze shoots worden ook korte videobeelden gemaakt voor website / socials. Er wordt gevraagd om ook items uit de ClientCloset te dragen en content te maken dat nog geen onderdeel uitmaken van het actuele portfolio van LOUBOUDOIR. Dit gebeurt altijd in overleg. Het is belangrijk dat je comfortabel bent in lingerie en "bedekt bloot".

B. In je Ambassadeursperiode plaats je per shoot minimaal 6 positieve berichten op je eigen Social Media kanalen over een boudoirshoot bij LOUBOUDOIR. Meer mag natuurlijk altijd.

C. In je Ambassadeursperiode laat je een positieve review met tekst achter op de Google Business page van LOUBOUDOIR en op Facebook.

D. Als Ambassadeur van LOUBOUDOIR ben je ook gelijk ambassadeur van positiviteit, zelfliefde en de kracht van vrouwen zowel fysiek als mentaal in de huidige maatschappij.

E. De ambassadeur / model mag de foto’s gebruiken en openbaar maken voor promotie doeleinden van haar werk als model en voor persoonlijk gebruik. Ieder andere openbaarmaking van de foto’s door het model zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf is niet toegestaan. Het model mag de foto’s niet plaatsen op een betaalde website. De eventuele visagist heeft gelijke gebruiksrechten als hierboven genoemd voor model, met de zelfde beperkingen. Het is niet toegestaan de foto's te verstrekken aan derde partijen voor gebruik en/of commercieel gebruik.

F. De fotograaf heeft het onverdeeld auteursrecht van de foto’s, met inbegrip van het recht tot openbaarmaking. De fotograaf mag de foto’s gebruiken en openbaar maken voor promotiedoeleinden van zijn werk als fotograaf. Openbaarmaking kan geschieden op portfolio en/of website,  Social Media (bijv Instagram, Tiktok of Facebook), Fotofora (bijv www.zoom.nl), promotiemateriaal (online en offline), demo-producten en Fototentoonstellingen. Overige publicatie vindt plaats na schriftelijk overleg tussen fotograaf en model. Bij het intrekken van de toestemming zal een bedrag van € 600,00 per shoot bij het model / ambassadeur in rekening gebracht worden ter compensatie van de geïnvesteerde tijd en materialen.

G. Model en eventueel Visagist ontvangen voor de TFP - fotoshoot geen financiële vergoeding. Model en/of Visagist ontvangen van de fotograaf een link naar een online galerij waar de bewerkte foto's gekozen en gedownload kunnen worden. De galerij bevat tussen de 10 - 20 bewerkte foto's. Model en eventueel Visagist ontvangen het eindresultaat in digitale vorm in web resolutie .JPEG, zelf af te drukken tot A4 formaat.  Alle foto’s mogen uitsluitend in ongewijzigde vorm worden gebruikt. Bewerking van de foto's is dus niet toegestaan.

H. Indien een van de partijen tot publicatie etc., anders dan afgesproken, wil overgaan is dit pas toegestaan nadat: 1. de ander(en) uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend 2. er schriftelijk overeenstemming is over de financiële vergoeding

In elk geval zal de fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming vragen aan het model, om enig werk voor publicatie te mogen gebruiken, anders dan hierboven aangegeven. Indien het werk voor financieel commerciële doeleinden wordt gebruikt, anders dan hierboven genoemd zullen model en fotograaf vooraf schriftelijk vastleggen op welke wijze de beloning van het model zal worden geregeld. 

I. Verdien € 50,00 commissiekrediet voor elke succesvolle verwijzing die tijdens jouw ambassadeurstermijn een boudoirsessie via jou boekt. Dit moet door de nieuwe klant bij de boeking gemeld worden. Gebruik dit tegoed voor sessies, pakketten, collecties, producten en meer. Achteraf kan hier geen beroep op gedaan worden. Het commissiekrediet kan alleen verdient worden tijdens de periode dat je ambassadeur bent en enkel als je aan alle voorwaarden van het ambassadeursschap hebt voldaan.

Indien je je niet aan bovengenoemde voorwaarden houdt behoudt LOUBOUDOIR zich het recht om de samenwerking als Ambassadeur te beëindigen. Het recht op een tweede shoot zal hierbij dan ook komen te vervallen. LOUBOUDOIR behoudt ten alle tijden het recht om gebruik te maken van de foto's gemaakt tijdens de samenwerking.

7. Privacy & persoonsgegevens

LOUBOUDOIR zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen. LOUBOUDOIR is onderdeel van MOOI! Fotografie. De Privacyverklaring van MOOI! Fotografie is van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN

LOUBOUDOIR is onderdeel van MOOI! Fotografie.  Op alle Boudoirshoots zijn de ALGEMENE VOORWAARDEN en de PRIVACYVERKLARING van toepassing.

© MOOI! Fotografie 2024 | All rights reserverd 

Logo van Boudoirshoot LOUBOUDOIR, Boudoirfotograaf in Dongen, Brabant, Tilburg, Antwerpen en Breda voor en stijlvolle Boudoir fotoshoot in lingerie

Follow us

Menu

Adres Studio LouBoudoir

Lage Ham 50C
5102AD in Dongen (Brabant)

KvK: 66062233
BTW-ID NL001678662B59

Contact

info@louboudoir.nl
06-48937734